Bang Media

UMWANYA IGITSINA GIFITE MU MIBEREHO YACU

UMWANYA IGITSINA GIFITE MU MIBEREHO YACU

Link to Igituba

UMWANYA IGITSINA GIFITE MU MIBEREHO YACU

Posted: 11 Mar 2011 04:13 AM PST


Iyi nyandiko blog Igituba irayikesha umwanditsi utarivuze izina muri commentaire ya koze Amafoto yo Guswerana I. Turamushimiye cyane. Niyumva ntacyo byamutwara azatwoherereze email kuri bangambiki@igituba.org cyangwa bangambiki@bangmedia.org tumushimire dushimitse wa mugani w'abaturanyi! Yakoze mu nganzo agirira abakunzi b'igituba akamaro.

Basomyi b'igituba, munyemerere mbagezeho intekerezo zanjye ku byerekeranye n'igitsina n'uburyo kuva isi yaremwa cyabaye ihogoza ikazarinda irunduka abantu bakicyiruka inyuma. Iyo urebye mu mateka y'abantu n'amategeko bagiye bashyiraho, usanga iteka baragiye baziririza ubusambanyi, ndetse umuntu ugaragayeho gukunda igitsina cyane,rubanda ugasanga rumuha agaciro gake, bakavuga ko igitsina cye cyasumbye umutima: ibyo bakabyita ingeso mbi rero. Aha rero umuntu akwiriye kwibaza niba gukunda igitsina ari ingeso koko.Reka tubanze turebe ingeso icyo ari cyo.Uko mbyumva ingeso ni imigenzereze cyangwa se imyifatire idahwitse igirwa n'umuntu akayiharira, ikaba akamubaho akarande, mu gihe usanga ibangamiye abandi kuko ihabanye n'umurongo mugari bagenderaho. Umuntu arebye iyi nshoza, yakwibaza niba gukunda igitsina ari ibya bamwe hakaba abandi batagikozwa. Mubyukuri, igitsina gikundwa n'abantu bose, baba abagore cyangwa abagabo. Bavuga ko mu biganiro abatuye isi bagirana, usanga igitsina cyihariye hafi 50%, ibibazo by'ubukungu bigakurikiraho, iby'akazi, gutyo... Ibyo bigaterwa n'iki rero: Burya buri muntu wese ngo yumva afite agaciro ntangere, ibyo akabihinyuriza ku mwanya ahabwa n'inshuti n'abagenzi atuyemo kandi akoreramo.Ibyo ni byo bituma abantu bahatanira imyanya mu gihe cy'amatora, ni byo bituma uwo bavuze nabi cyangwa bamuhaye agaciro gake muri rubanda usanga intambara yarose. Ako gaciro rero gahinduka agahebuzo iyo ugahabwa agahawe n'umuntu badahuje igitsina. Ibyo biterwa n'uko abakundana badahuje ibitsina burya, muntekerezo zabo, umwe aba yumva uwo akunda ahuye neza n'ibyiyumvo bye,bityo ari ibishoboka akaba yamumira akaba urugingo rumwe mu ngingo ze(incarnation). Uko gushaka ko uwo ukunda yaba rumwe mu ngingo zigize umubiri wawe kuki birangirira ku gitsina?

Reka ntange igisubizo mu buryo bw'inkuru: tuvuge haramutse hari igitangaza kibaye mu gitondo buri mugabo wese ugiye kunyara agasanga mu pantalo nta kintu, abagore na bo bagasanga mu ngutiya nta rwamugambi, mutekereza ko iyi si yahinduka ite? Nta mugabo wakongera kubaka inkike kuko ntacyo yaba ayubakira ataribuyikikamemo na madamu, abagore nabo ntibakwirirwa bakaraba mu maso kuko uburanga ntacyo bwaba bukibamariye,... muri make ibiriho byose byata agaciro. Niba rero agaciro k'ibiriho gaturuka ku cyo abagabo n'abagore bakenyereyeho iyo niyo mpamvu uwo ukunda wemera neza ko akwemera ari uko aguhaye icy'agaciro mu byo afite; ubwo ni bwo wumva akubereye urugingo mu zindi. Icyo gihe rero wa mukunzi nta kintu aba agifite cy'umwihariko cyangwa ibanga, kuko agaciro yajyaga yiha aba yakakumanyuriyeho . Ni yo mpamvu uzasanga umusore waryamanye n'inkumi nziza ahora abyirata mu bandi kuko azi ko agaciro iyo nkumi ihabwa ari ko na we afite mu bantu. Iyo ni yo mpamvu ituma irari rya bamwe rituma bahora bahinduranya inshuti; uyu munsi iyo aryamanye n'umuturagekazi akabona birakunze, ejo ajya kubaza maîtresse, ejobundi akabaza directrice, gutyo gutyo...Mubyukuri rero, ikibazo cyabonye igisubizo. Ntabwo GUKUNDA IGITSINA ari ingeso, ahubwo biri mu bitugize bituma tuba muri iyi si kandi tukagira icyo tuyimaramo nk'abantu.Aha hari abashobora kuvuga bati ibyo ni byo bati ariko abagikunda bakabaye bafata umuntu umwe. Ibyo byakabaye bigenda bityo, ariko icyabaye ingorabahizi ni uko muntu yahawe umuvumo wo guhora yifuza: uyu munsi uzana umugore ukumva aguhagije ariko ejo wajya ku muhanda ukahasanga abandi kandi na bo ukabasangana agaciro ukeneye kuvungurirwaho (incarnation). Ngicyo igituma ubusambanyi budacika. Guca ubusambanyi byashoboka gusa ari uko abagabo batewemo undi mutima utuma igihe barabutse abagore bafatwa n'iseseme. Ibyo sinzi igihe bizabera igihe cyose ireme ry'ibiriho rizaba rishingiye ku gitsina.

Dukwiriye rero gukora iki? Iyo umuntu arebye imyifatire y'urubyiruko, akumva amaganya y'abakecuru n'abakambwe bagira bati urubyiruko rw'ubu ruratuyobeye, umuntu asanga abanyarwanda twari dukwiriye guhindura imyumvire yacu ku byerekeye igitsina. Turagikunda ariko hagira ukivuga tukavuga ko avuze ibinyembwa,...Igitsina, uretse no kuba ari isoko y'umunezero ntangere hagati y'abashakanye, ni urugingo rufite umwanya ukomeye mu mibereho n'imibanire y'abantu.Abariho bose ni cyo baturutseho, kandi ni na cyo gituma babana muri iyi si ari magirirane. Iyo inzu yaraye iva, umugabo mu rugo abyukira ku gasongero agakoma ubwatsi kugira ngo atuze abe mu nzu itava akomeze kwitwa umugabo. Iyo ingoyi icitse mu kirago umugore abyukira mu rubohero kugira ngo asasire ab'iwe neza yitwe umugore mu nzu: uko kurengera ubugabo cyangwa ubugore bwacu ni ko gutuma tubyara tukarera, tukishibuka imiryango, isi na yo ikabona gutera imbere. Kudaha umwanya wacyo Mais... icyo gitsina ni byo bidutera kugikoresha nabi bityo ingorane zo kubaka ingo zijegajega zikaziraho,kubyara tutabiteganyije, kwandura indwara nka SIDA,... Kwibwira ko abagikunda ari abanyangeso, ibyo ni ukuyoba inzira yo kumenya neza igitsina n'akamaro kidufitiye; guhora tuganya twumijwe n'uko hari abagikunda by'ihabu,ibyo nabyo ni ukugiha agaciro gake. Nimureke twemere ko kiruta ibyaremwe byose. Mbaye ndekeye aho. Amahoro kuri mwese.

Guhuza Igitsina: Itabaza ry'Urukundo Rigomba Guhora Ryaka

Posted: 11 Mar 2011 04:13 AM PST

Inkuru y'umusomyi kuri ino article

Ni byiza ko itabaza hagati y'abakundana/abashakanye rihora ryaka.. gereranya abagore babiri, umwe yiriwe ahinga, cg mu mirimo itanukanye y'urugo, undi yiriwe muri ambiance n'umukunzi we, ubigereranye no gucana itara ukoresheje interrupteur, undi ni nko guz=cana imbabura, umwe afatwaga tinze, undi sinamenya niba hari n'isogonda icamo.. Rero bagabo mumenye gufatiriza imbabura zanyu n'ibikoresho mu kuzifatiriza, ntabwo ari ugusanga aronga ibijumba uti nyabuna vayo, wapi!!! nizera ko ugize uruhare mu kumwihanganira cg ukagira icyo umufashaho mu byo yakoraga nawe gahoro gahoro azagira ubwizu mu kukwakira, ha handi nihagera bise nko gucana interrupteur..
Por Anónimo em HAZA UMUGORE WAWE UYU MUNSI às 6:58

Uko Nanyaje Umuzungu!

Posted: 11 Mar 2011 04:13 AM PST

Inkuru y'umusomyi utarivuze izina yasize hano GUSWERA INDAYI-IGITEKEREZO

Nasweye umuzungu kazi unyara kurusha abanyarwandakazi, kandi ntabwo yarazi ko anyara, Twahuriye muri Train, akunda inkweto zange (imagine) turibwirana, ansaba adress ya face book ndayimuha, uwo mugoroba twari kuri chat, bukeye, ansaba ko tubonana, yaje iwange, arateka turafungura, tujya kuruhuka, nange ningira nkaho ntacyo nshaka, atangira kunkorakora, ndamukarisa mukanyagato yahise yiyambura ikariso, atangira kunsoma nkuwatumwe, mujombye urutoki numva yabobeye, nahise nambara capote, ndamucumita, incuro nkenye gusa, ntangira kumunyaza, abanza kubyanga, mubwira ko ari byiza yihangane arebe, umu typette yaranyaye, ararira amarira arashoka, araseka arasakuza, abir'icuya, nibwo bwar'ubwambere arangiza. Noneho yabaye Pata na rugi, kandi jyewe ntagahunda yokumushyira mumago, ndashaka umunyafrica

Umugore w'Umugabo Yambaye Igituba

Posted: 11 Mar 2011 04:13 AM PST

Inkuru ya Anonymous ntabwo twayikosoye

Umugore w'umugabo yampaye igituba, ariko bagenzi mbabwire, uwo mutegarugori yari abyaye gatandatu uburyohe yari afite bwari burenze ukwemera. Narabanje mugurira amcupa 3 ya byeri ndamukorakora bya hatari maze araremba. Yarandebaga nkabona ari kurerembura,nkoze ku gituba mbona nta kibazo, ariko cyari gifite imishino nanjye kumva nayirya. Uko nkozeho umugore agasimbuka inkari ngo shiiii. Ubwo naje kubona ko ndi kumukinisha aba anjyanye mu rugo iwe, umugabo ntawari uhari yari yarazindutse. Ndugu zangu nanyaje umuntu ndamunyaza, ndamunyaza, ndamunyaza ariko. Yavugije induru ubwoba burantaha ngo turafatwa dore ko atuye no ku muhanda. Bwari ubwa mbere mbona umuntu anyara umusambi ywariho urajenama inkari ziratemba bya hatari. Nari namwicaje ku dutsinsino ajyiye kurangiza sinamenye uko amenyo yangeze mu gituza n'ubu inkovu ndazifite. Ariko muri ako kanya agiye kurangiza yarekuye ikitwa inkari mugenzi uburyohe nanjye buba burantashye ndakubita bya hatari turarangiza. Ikibazo mfite nuko nanubu
Mais... yirirwa anyandikira utu SMS, kunterefona kandi ibyo nabivuyemo. Guswera biraryoha cyane cyane iyo bikorewe igihe. Ariko mureke guca inyuma y'abo mwashakanye ntabwo biri serious. Niba babibishya mwongere communication bizacamo. Cool.
By Anonymous em Ibitekerezo n'Inkuru ku Kunyaza le 20-01-2011

Yabaye Abagore Bategekaga Isi!

Posted: 11 Mar 2011 04:13 AM PST


Mbese Urukundo Rw'Ukuri Ruracyabaho?

Posted: 11 Mar 2011 04:13 AM PST

urubuto rw'urukundo
Ibyo nsigaye mbona munsi y'izuba bintera ubwoba. Ibintu byose byabaye business, n'urukundo rwabaye business. Umuntu ajya gukunda undi akabanza akamu"calcula" akareba inyungu azamukuramo, yamara kuzimukamuramo akava hasi! Mbese mwe iby'urukundo rw'ukuri mubibona mute muri iki gihe? Mbese ubundi urukundo rubaho cyangwa urukundo ni irindi jambo rivuga inyungu? Tubwire uko wabibonye muri experience yawe.

Inama ku Guswerana Itangwa n'Umugore Ukuze

Posted: 11 Mar 2011 04:13 AM PST

Ati "ndababwira ibi nk'umugore ukuze"! Uyu ni umusomyi utarashatse kwivuga izina muri commentaire yatanze ku Igituba kuri ino nkuru GUHUZA IBITSINA ARIBWO BWA MBERE-GUSHYIRA IMBORO M... . Ntacyo twahinduye ku nkuru ye.

Ubundi ku banyarwanda cyane cyane ku gitsina gore kuko ndababwira ibi nk'umugore ukuze.Bwaba ari ubwambere bwaba ubwa kangaye kirazira ko muhita mwinjiza imboro mu gituba[gucumita] Nyine iyo mumaze kwitegura mwembi,mumaze kumvikana ujya hejuru yundi cyangwa niba mubikora mwicaye[ahanini ninabyo byiza kwicara]bya bindi wavuze ko bigizayo imishino umwe hirya undi hino bakoresheje intoke ubundi guswera neza kugirango ushimishe umukunzi wawe. Imboro yashyutswe yafashe umurego niyo ukoresha ndetse umukunzi wawe umugore/umukobwa umuha uburenganzira agafata imboro akaba ariyo akoresha yigizayo imishino,akoza imboro hirya no hino,hasi hejuru,ayitsirima kuri rugongo no munsi yayo cyane cyane kuri kariya nakwita agatini ka rugongo,icyo gihe intoke z'umugabo ziba zikinisha rugongo ziyitinura umugore akajya ayiziringaho umutwe w'imboro yatinutse niba idasiramuye! Ubwo umushyukwe uramutwara ukamurenga neza noneho imishino ikabyimba igahagarara,kwa kuziringa imboro mu gituba hirya hina hepfo hejuru kuri rugongo ku mishino,noneho bivamo ibyo bita gukunuta vuba vuba rimwe na rimwe uwabanje gukoresha imboro aba ananiwe intoke kandi igituba kiba kimaze kureta cyazanye amazi ahagije. Ariko kandi wibuke ko cya gihe umugore ariho akoresha imboro ayishyira aho yumva we ubwe ashaka yishimira ahamurya kuko niwe uba ahazi icyo gihe umugabo nawe aba amusomagura aho ashobora gushyikira cyane cyane mu mabere cyane cyane ku moko kuko imoko nayo irashyukwa ikarega wayikoraho ukumva imeze n'akabuye kuko iba yashyutswe kuko burya ikorana na rugongo. Ngarutse rero kuri kwa kwakuranwa iyo igutuba kimaze kureta kwa gukunguta nababwiye,hari abagore/abakobwa bashimishwa no gukomeza gukunguta kuko amazi aba arekereje gusohoka,noneho ayo mazi akamukirigita mu gituba imbere noneho akaryoherwa aruko ameneka ntakuntu yameneka rero utajunguje imboro mu gituba. Hari nabandi bashimishwa no gucumitwa mu gihe mu gituba haba harese,mbese niwe ubikwibwirira kuko aba yatwawe,akabwira umugabo ati nsoka imboro,cyangwa ati yishyiremo ukaba rero wumvise icyo ashaka.Naho ukunda kunyazwa iyo igituba cyarese amazi yatangiye kuza,kuko nyine aba yatwawe arakubwira ati komeza ukubite,ndetse hari igihe umugore asingira imboro yatinutse akinjiza mu gituba umutwe w'imboro,noneho akayizunguza vuba vuba ukamwakira ukabikora nkuko yabikoraga,ndetse bene abo bagore barasohora n'abagabo amasohoro akaza kandi hari igihe murangiriza rimwe kuko iyo ari hafi kurangiza nibwo abwira umugabo ati cumita ati bigiye kuza ati biri hafi mbese utugambo nkutwo twinshi noneho umugabo agacumita yungikanya vuba vuba noneho mukaba murarangije rwose ukumva igituba kirakurura imboro[kinyunya ubwo`rero akiruhutsa nyine biba bigeze mu kadomo. Ngibyo nguko!! Lee Jullius.

Bitangira Kare

Posted: 11 Mar 2011 04:13 AM PST


Uyu mukobwa arabwira aka gahungu ati iki ureba nicyo nzategekesha ubuzima bwawe. Mbese kiragutegeka nawe?

Inama ku Guswerana

Posted: 11 Mar 2011 04:13 AM PST


Imboro nini na ngufi l'essentiel n'umuswezi nuswerwa. we mugore or mukobwa fungura amaguru n'umutima. we mugabo itonde werekana urukundo no gusangira umunezero nuwo uswera. Soma Inkuru Yose Hano
guswera si ukujombagura ngo uruhuke gusa. oya ahubwo urajomba, ukajabagira, yewe ugasirita... nawe akakunyongera, akagufumbatisha igituba iyo asa nufunga inkari kumuntu ushaka kunyara ataragera aho aribwihagarike, iyo hobee y'igituba n'imboro nihatari inezeza abagabo kakagaca. hindukira muhindure posisiyo zishoboka. umugore apfukame uturuke inyuma. haaa, imboro igera aho ushaka ugakaressa amabere, igituba, mumugongo akishima. agushyire amaguru kubitugu aranyara rivuge. umuruhulire ajye hejuru ubundi yicunde ku mboro ayiyinjiriza we ubwe ageza aho ntasoni n'ubwoba. ungera iyibyorogote kuri ka polisi (rugongo) anyare mwishime mukomeza muhindura utibagirwa karesse, kiss... reka turyoherwe

Inkuru y'Umwanditsi utarivuze izina ku Amafoto yo Guswerana na Commentaire Zishyushye
Inkuru Bisa
Byose ku Guswera

Uko Naciye Inyuma Umugabo Wanjye

Posted: 11 Mar 2011 04:13 AM PST

gusambana
Ingano y'imboro ni ngombwa, jye mfite experience kuko iyo ushyutswe ukabona umugabo afite akaboro gato ucika intege. Mbanye n'umugabo imyaka igera kuri 15 afite akaboro gato kandi kagufi, naramukunze kandi ndamukunda ariko mperutse kugira ibyago mpa undi mugabo. wangenzeho ...Kanda Hano Ukomeze Usome
iminsi myinshi yari inshuti y'urugo umugore we yaragiye hanze mu butumwa akana karwara umukozi yigendeye njya kumufasha kumuvuza. tuvuye kwa muganga ari mu ijoro ndyamisha umwana mu cyumba cye maze umugabo ampamagarira mu kindi cyumba nagera numva icyo ambwira arakingura ankururiramo, ntinya gutaka ngo umwana adakanguka bikazasakuza ndamwinginga ngo andeke ansaba gukaresa imboro ye ngo arangize. Narayifashe mbona ntisanzwe ntangira gushyukwana we akoze ku gituba yumva amazi yuzuye ikariso ubwo anyumvisha ku nemera tugaswerana sintahe ntyo, naremeye aranswera ndamuswera dukora uduturu tutatu arancyura ndataha.Icyo nababwira ni uko uwo munsi ntajya nywibagirwa kubera ukuntu imboro ye yansweye ngira ngo ni bwo bwa mbere numvise imboro mu gituba cyanjye iy'umugabo nsa nk'aho ntayizi na mba. Gusa n'ubwo naryohewe bidasanzwe byarantunguye kandi numva ntazasubira na rimwe guca uwanjye inyuma ariko ni ukwihambira ku budahemuka.

Inkuru y'umusomyi utarivuze izina ku Amafoto yo Guswerana na Commentaire Zishyushye
Inkuru Bisa:

MBESE GUSAMBANA BISENYA URUGO

GUSWERA: KUKI IGITUBA CY'IKIBANO KIRYOHA?

Zimwe mu nkuru zikunze gusomwa ku Igituba

Posted: 11 Mar 2011 04:13 AM PST

Gushyingiranwa kw'Abahuje Ibitsina

Posted: 11 Mar 2011 04:13 AM PST

Gushyingiranwa kw'Abahuje Ibitsina 1 Birenze Amajyambere! Abahuje ibitsina mu bihugu by'i Burayi no muri Amerika Bemerewe gusezerana imbere y'amategeko. Umugore udashaka gusezerana n'umugabo yishakira umugore bagasezerana nk'uko biboneka muri aya mafoto twohererejwe n'umusomyi wacu H.Furaha

Gushyingiranwa kw'Abahuje Ibitsina 2
Mbese wowe urabivugaho iki? Ushima ko niba ntakeneye umugabo ndi umugore nakwibanira n'umugore mugenzi wanjye tugashakana, cyangwa nkarushingana n'umugabo wanjye? Ibitekerezo byawe birakenewe, kuko ejo natwe iwacu bizaba byatugezeho kuko amajyambere arihuta cyane kandi isi yabaye nto kubera technology.

Ngo Abamugaye Bazi Guswera Kurusha Abatamugaye

Posted: 11 Mar 2011 04:13 AM PST

Icyitonderwa: Iyi ni Email nohererejwe n'umusomyi w'Igituba!

Reka mbamenere ibanga mbarangire abantu bazi guswera


Burya ntimukarebe abantu ngo mubasuzugure ngo ntacyo bashoboye bitewe nuko bameze. Aha ndababwira abantu bamugaye ingingo (amaguru). Buriya barya bantu bamugaye amaguru yaba ukuguru kumwa cyangwa yombi, muzabatinye kungingo yo guswera ni ibintu bahawemo impano cyane gusa nubwo hari ibyo batashobora nko guterura umugore n'izindi positions zo guswera zaba zisaba état physique ihagije.
Ndavuga ibintu byambayeho kandi numva ngomba gurangira umukobwa wese cyangwa umugore wifuze umusore cyangwa umugabo wo kumuswera akumva ashize ipfa.
Umusore cyangwa umugabo umugaye araguswera ukumva wamuha ibyo utunze byose akabyijyanira. Mfite ubuhamya bw'ibyambayeho ku basore 5 twaryamanye bamugaye, ariko ibyo bankoreye ntaho bihuriye n'iby'abatamugaye twaryamanye. Nubu iyo mpuye numwe muribo ntashobora kunjyendana atasweye kugira ngo ngire amahoro.
Rwose bakobwa namwe bagore mwapfubye nabarangira gushaka abasore cyangwa abagabo bamugaye ubundi bakabanyaza bikamyatiriza namwe ubwo muza mbwira.
Nasaba Bangambiki kuzabampera iyi email yanjye mukazambwira ubuhamwa kubizaba byabanyuze.
Tuzasubira


Attention: GUHUZA IGITSINA NTABWO ARI SPORT UBIKORA NABI BIKAGURUKA VUBA CYANE!! NAWE URABIZI.

Igituba cy'Ikibano Kiraryoha

Posted: 11 Mar 2011 04:13 AM PST

Anonymous has left a new comment on your post "Igituba Giteye Ubwoba":

Ubu nta kintu kinezeza nko guswera umugore w'undi mugabo. Naje no kumenya ko abagore na bo baba babishaka ariko bakagira amasoni, bakaryamana n'abagabo babo ariko ntibaryoherwe. Barajijisha rero igihe arimo kumpa igituba nkumva atuye umutwaro wari umuremereye. Fidélité nta cyo ivuze.

Bangambiki: Iyi ni inkuru y'umusomyi, wowe se urabivugaho iki, muri kumwe cyangwa uramuhinyuza, kora commentaire hano hepfo

Uko Nasweye Umukobwa mu Gihe Gito Tumenyanye

Posted: 11 Mar 2011 04:13 AM PST

Iyi nkuru twayigejejweho n'umusomyi utarivuze izina muri commentaire yakoze kuri blog igituba aha "KUNYAZA:GUSWERA UMUGORE AKANYARA.":


uko nasweye umukobwa mugihe gito tumenyanye

Bakunzi b'igituba, umukobwa witwa Chantal yampaye igituba mugito tumenyanye ku buryo mubuzima bwanjye ntashobora kwibagirwa uwo munyabuntu!! Twari kuri stade amahoro tureba umupira wa Rayon Sport, twicaye vraiment namutinye ntawuvugisha undi.uko bacenze nkabona aritera hejuru anshinga urwara, nza kumenya ko dufana ikipe imwe(Rayo) ubwo iba iraduhuje da! Ku mutima nti amaherezo uzampa ku muhore!! Byaje kurangira dutsinze bibiri ku busa bwa Mukura Dufata i modoka ya ville. yatahaga kimisagara nyje ntaha Gikondo. namusabye ko twagerana i gikondo ngafata ikoti kuko hari umusore nagombaga kwambarira kimisagara mubwira ko tugarukana aremera. Twagezeyo mfata ikoti ngiye gusohoka nihagararaho nti nsigira akamenyetso gato k'urukundo(kiss)yayitanze nta kuzuzaza ariko iza kumukoraho kuko nashize ubwoba nzamura muni jupe yari yambaye manura collant na gakariso nkora mugituba numva aramfashe cyane yitsa n'umutima. najombyemo urutoki nka karindwi ubwo umugezi uba uratembye. Nahiye muterura ngo nkumvishe akanyenga mpita njyana kuburiri. nkuramo byose ubundi kubera ukuntu yasaga kandi yiyubashye(yigaga KHI)sinigeze nibuka na condom. Naramusweye aranyara karahava mbona ko bibangamye ku buriri twicara hasi. Naramunyaje kuburyo mvuye mubukwe kuwundi munsi nasanze ikiziba kikiretse ngomba gukoropa!!!!!!!!!! mugihe gito twamaranye namusweye amaturu ane duhita twambukana mugeza hafi y'urugo nanjye njya mubukwe. Iminsi ikurikiyeho yaransuye tumarana iminsi itanu nkajya kukazi ngasiga aryamye nkaza ngasanga igituba cy'umwari utagira uko asa kirantegereje ngahita nswera. ndihuse iyi nkuru ni ndende nzayibagezaho ku buryo burambuye ubutaha

Nta mugabo agira imboro nto

Posted: 11 Mar 2011 04:13 AM PST

Anonymous has left a new comment on your post "UBURYO BWO GUSWERA":

Nta mugabo agira imboro nto. Ahubwo izo twita nto nizo zigezweho. Imboro ndende ntiryohera abagore. Umugore wawe jya umutegura neza. Ukakimusaba ntukire gutarukirako. Hanyuma utanguye kumwenda ntuce usumagiza canke ngo unyarutse. Gira bukebuke kandi uze uramubwira n'utujambo tw'urukundo. Niwihuta gusohora imboro ica igwa hanyuma umugore ukaba uramuhemukiye. Tureke rero kurutwa n'ibikoko. Uzorabe ibikoko nk'impene, inkoko,intama, inka,.... ntibikira gusimbirako bibaza gutegura bigasaba. Uzorabe isake ibanza gutorera inkokokazi ikayirisha. None tuturtwe n'ibikoko?

CG Bujumbura.

Ngiye ku Cyanika(Igituba)

Posted: 11 Mar 2011 04:13 AM PST

La toute has left a new comment on your post "Urwenya rw'Igituba
":

Umugore yakubitiwe ku Kibuye bamubwira kujya kurega kuri polisi yari aho hafi (Ku Kirinda), ahageze hari ukuntu bamurangaranye, abari aho bamugira inama yo kujya kuregera kuri polisi yo ku Cyanika kuko niho uwamukubise yari atuye biri bworohe kumubona hafi, afata utwe aragenda. ageze nzira ahura n'abari bamubonye akubitwa bamubajije aho agiye, ati ku Kirinda byananiranye ngiye ku Cyanika kuri Polisi

Imana Satani Igitsina

Posted: 11 Mar 2011 04:13 AM PST

Inkuru umusomyi yasize ku Igituba, ni ibitekerezo bye ariko, ababajwe n'abazana Satani n'Imana mu bitsina, wowe se urabivugaho iki?

Anonymous has left a new comment on your post "AMAFOTO YA RUGONGO
":

Ariko se abantu ko ari ibicucu, ni nde wababwiye ko shitani ibarizwa mu byo guswerana? Biba ibya shitani iyo ubikoze ugamije kugirira nabi mugenzi wawe. Uramutse ufashe ku ngufu, uramutse urwaye ukanduza mugenzi wawe ubizi kandi ubishaka... Naho rero, igihe uhuye n'undi muntu imitima yanyu ikabasaba guhuza ibitsina, nimubikore kuko Imana ikunda abagiriranira neza. N'iyo waba ufite undi mugore cyangwa umugabo, ikibazo kirihe niba uri bugere mu rugo ukamushimisha nta kibazo? Gufuha ni idwara y'ubuswa!

Top 4 Funniest Girls

Posted: 11 Mar 2011 04:13 AM PST

Miss_World_Zambia-FunnyMiss Zambia


Miss UK

miss-world-2008-wallpaper-funnyMiss World

Miss_World_Afghanistan

Igituba Forum

Posted: 11 Mar 2011 04:13 AM PST

Birakenewe ko tuganira ku bibazo by'igitsina. Umusomyi waba ufite ibitekerezo yatanga cyangwa icyo yunganiraho abandi ashobora kubikora kuri Forum iri ahagana hepfo kuri site agafungura Topic cyangwa agakora commentaire kuri Topics zanditswe. Forum ni urubuga rwo kuganiriraho kandi hari umwanya uhagije wo gutanga ibitekerezo. Mbere yo kugira icyo wandika bisaba kwiyandikisha kuri forum(to register).
Uru ni urubuga rwa www.igituba.org aho tuganira kuri byose ku gitsina nta soni kuko zirisha uburozi, baza ibyo utazi kandi usubize abandi ibyo batazi ku gitsina.

Uko nasweye umukobwa twari duturanye

Posted: 11 Mar 2011 04:13 AM PST

Inkuru umusomyi wa www.igituba.org yanditse hano Dore Uko Batanga Igituba


Uko nasweye umukobwa twari duturanye, natuye i Nyarutarama , hashize amezi atadatu ntagira kumenyana ho gato n` abaturanyi, harimo n`umukobwa w` umuturanyi. nakundaga kubyuka nkora sport muri cour, nambaye aka mayo de sport , umukobwa agakunda kumvugisha dore ko inyubako yabo yatumaga asa nundi hejuru , akambwira ko umubiri wanjye wubatse neza , igihe kimwe ansaba ko dukorana sport, ndabimwemerera , araza turakora , turangije ngiye koga , arambwira ngo reka andindire ndangize maze muherekeze, noga vuba nziko ngiye guherekeza , mvuye mu rwogero njya muri chambre igihe ntagiye kwisiga numva umukobwa arinjiye ahita amfata munda ahereye inyuma amanuka afata imboro , nayo imwikiriza vuba ihita ishyukwa , narahindukiye mpita ntagira kumusoma cyane , ariko afashe imboro yanjye najye ntangira kumukora mu gituba doreko yariyambaye akantu katamufashe cyane , uko nkoze kugashyimo agakanda imboro, ngezaho ntagira konka amabere ye njombagura urutoki mugituba , numva atagiye kumisha utuzi dushyushye , ariko yitsa imitima akanahumagira , twahise tujya kuburiri, musesetse mo imboro yahise yiruhusta ngirango arapfuye dore ko nayo itari ngufi , natagiye kumucumita , ncumise nkishuro 20, yatangiye kuzana ibintu bimeze nkigikoma mugituba , nahise mbonako yashyutswe cyane nta ngira guswera nerekeza kuri rugongo , imboro yasohotse ato kubera kuyerekeza hejuru, arinako asakuza anihira , yaranyaye , anjye mpita mfatiraho imboro nyikubita mumishino no kuri rugongo , aranyara amaso mbona aratukuye , hashyize akanya arambwira ngo ararangije , nanjye nahise nsohoro amasihoro yanjye ahita ayarya , yananiwe no guhaguruka , kubera yari yanyaye ahari bkabije , ndamureka araryama araruhuka none ubu hashyize icyumweru ntamunyajije ahari yanyica , niyo nakoreye muntara ansangayo, ubu ndamukunda kuburyo nanye yanyemeje.

Agatuza k'Umusore-Amaso y'Igituba

Posted: 11 Mar 2011 04:13 AM PST

Inkuru ya Latoute umwanditsi ku Igituba, mwandikire kuri latoute@igituba.org


Ubonye iki, niba ubona neza ubonye umuteramakofi, niba amaso yawe yuzuye igitsina wenda wiboneye ibindi!!!

Agasuzuguro k'Inkumi cyangwa Uko bimana Igituba

Posted: 11 Mar 2011 04:13 AM PST

Iyi nkuru ni ya Latoute, umwanditsi kuri www.igituba.org

AGASUZUGURO
Soma wumve uko basuzugura!!!
A: Ariko sha ko twakubonye na wa musore kandi waratubwiraga ngo uramusuzugura?
B: nibyo koko, naramusuzuguye menya n'ubu iyo ambonye ahita abyibuka!!!
A: kagire inkuru……
B: yarantumiye ngo musure, murebana agasuzuguro, ndamwikiriza;

ndagenda ngera iwe, ampa karibu, ndinjira ariko namusuzugiyeeee bya hatari
Ambaza icyo anzimanira, mubwirana agasuzuguro ko ari Jus na Carte;
Aba arabizanye, jus ndayinywa na unités nzongera muri samsung yanjye ariko namusuzuguye;
acuranga cd ya zouk, ansaba kubyina, ndamwemerera ariko namusuzuguye nyine : yanyegera nkamwegera nanjye ngo ndebe icyo bimwungura

Kugira ngo mupinge, namusabye gusura chambre ye; mbona biramushimishije, ndamuseka cyane mu mutima ariko sinabimwereka ndamusuzugura
Aba azanye alboum aranyereka, ndayireba ariko n'agasuzuguro kenshi!!!
Aba ansabye kumusoma, ndamusoma ariko ndamusuzuguraaa pe…
Aba atangiye kunkuyakuya, numva ntacyo bimbwiye ariko ndamusuzugura ndamureka arishimisha!

Arambwira ngo tujye ku gitanda, ndamureba ndamusuzugura, ndurira;
Agiye kunkuriramo inkweto ndamusuzugura nzikuriramo ngo atazica!!!
Akomeza kunsoma no kunkuyakuya, ndamusugura ndamwihorera!!
Ansaba gukuramo imyenda yanjye ngo itipfunyarika ko nta pasi afite: mbona ko ambeshye ariko ndamusuzugura mpita nyikuramo…
Akomeza iby'ikuyakuya, ankora ku mabere, mu misatsi, ndamusuzugura sinamuvugisha, arumirwa mbona ashatse kurira!!!!

Aba atangiye kumanurira ikariso, ndamureba, ndamusuzugura ndamwihorera;
Aba azanye condom ifite uduheri ambaza niba nyikunda, ndamupinga sinamusubiza!
Ngiye kumva numva ikintu cyangezemo, ndamureba ndamuzusugura nigizayo amatako ngo ndebe icyo bimumarira; ndayeganyegaaaaaa akambwira ngo arishimye cyane, ndamusuzugura sinamusubiza!!
Aritunenga, aritunenga sinakubwira…..akajya azunguza uruntu rwe mu kintu cyanjye, ndamwihorera nifungira amaso ndamusuzugura!

Ngiye kumva numva ahanitse ijwi araryururutsa, aranyegera cyaneeee, mufata mu mugongo ariko namusuzuguye!!
Aransomagura cyane, ndamusuzugura ndamwihorera!
Numva utuntu twiza tunyuzuye umubiri wose, ubwenge bwange sinzi aho buri, ndamusuzugura sinamubaza ibyo ari byo!
Agwa agacuho nanjye numva ndaruhutse, ariko ndamusuzugura pe!
Hashize akanya aba ansabye kujyana muri douche kwiyuhagira, ndamureba ndamukuba mpita mutangayo…ngo nigire ahari heza

Afungura amazi yo hejuru aransirita, ndamureba ndamusuguzugura bya hatari!!
Tuguma muri douche, ndamwihorera sinamuvugisha…
Mu kanya aba yongeye kwambara condom, ahita anyicaza ku gatebe kari aho, ndamupinga nicara ntambikije bya hatari!!!
Aba atangiye kunyaza, ndamwihorera mwereka ko namusuzuguye..
Agezeho anyinjiramo weseeeee najye numva uburyohe bwinshiiiiii mpita musuzugura ndamusoma cyane, mubuza kuvuga!
….hakurikiyeho n'ibindi byinshi ariko ndamusuzugura bya hatari: ibyo ambwiye nkabikora ariko namupinze nyine urabyumva!! Kugeza igihe amperekereje aranshimira cyane; nanjye ndamupinga ndamuninura ngo « merci »
….ndemeza ko atazongera kunyitereza: namweretse ko mupinga nawe menya yarabibonye;
None umva ngo arirarira ngo ndamukunda!!!

Isomo:

Uyu mwari ngo yakurikizaga inama yo gusuzugura abahungu, ariko menya uburyo babikora barabwize yasohotse yagiye gusuzugura uriya musore we nyine!!!!!!!!!!!

Ijambo ry'Ibanze ry'Umwanditsi Mukuru

Posted: 11 Mar 2011 04:13 AM PST


Reba iyi video aho dusobanura uburyo abantu batagomba gutinya kuvuga no kuganira ku bitsina badafite ubwoba, kuko kuba igituba n'imboro twarabihinduhe ubwiru nabyo bitwica mu cyayenge. Twe ku igituba.org nta soni tugira kuko isoni zirisha uburozi!
. Reka rero tubyisobanmurire tubisobanurire abana inshuti n'abavandimwe kugirango tumenye iyo tuva n'iyo tujya mu rwego rw'imibonano mpuzabitsima. Utarabikora azabanze antere ibuye!

KUKI UKUNDA UMUGORE WAWE KANDI ARI MUBI CYANE?

Posted: 11 Mar 2011 04:13 AM PST

KUKI UKUNDA UMUGORE WAWE KANDI ARI MUBI CYANE?

Urwenya rwanditswe n'umusomyi w'Igituba witwa Gaternelson

Babwiye umugabo bati "kuki wakunze umugore wawe kandi ari mubi cyane?" ati " njyewe sinita k'ubwiza ahubwo nashakaga uwo kubaka gusa! bati " noneho uko uzajya ubona umufundi uzajya uhita urongora!!"

Par GaternelsonINKURU BISA1.Urwenya rw'Igitsina I

2.Urwenya rw'Igitsina II

3.Inganzo y'Igituba

4.Urwenya

5.Urwenya Rusanzwe

6.Urwenya rw'Igitsina

7.Urwenya Tuba!


No comments: