Bang Media

UMWANYA IGITSINA GIFITE MU MIBEREHO YACU

UMWANYA IGITSINA GIFITE MU MIBEREHO YACU

Link to IGITUBA

UMWANYA IGITSINA GIFITE MU MIBEREHO YACU

Posted: 09 Mar 2011 11:38 PM PST


Iyi nyandiko blog Igituba irayikesha umwanditsi utarivuze izina muri commentaire ya koze Amafoto yo Guswerana I. Turamushimiye cyane. Niyumva ntacyo byamutwara azatwoherereze email kuri bangambiki@igituba.org cyangwa bangambiki@bangmedia.org tumushimire dushimitse wa mugani w'abaturanyi! Yakoze mu nganzo agirira abakunzi b'igituba akamaro.

Basomyi b'igituba, munyemerere mbagezeho intekerezo zanjye ku byerekeranye n'igitsina n'uburyo kuva isi yaremwa cyabaye ihogoza ikazarinda irunduka abantu bakicyiruka inyuma. Iyo urebye mu mateka y'abantu n'amategeko bagiye bashyiraho, usanga iteka baragiye baziririza ubusambanyi, ndetse umuntu ugaragayeho gukunda igitsina cyane,rubanda ugasanga rumuha agaciro gake, bakavuga ko igitsina cye cyasumbye umutima: ibyo bakabyita ingeso mbi rero. Aha rero umuntu akwiriye kwibaza niba gukunda igitsina ari ingeso koko.Reka tubanze turebe ingeso icyo ari cyo.Uko mbyumva ingeso ni imigenzereze cyangwa se imyifatire idahwitse igirwa n'umuntu akayiharira, ikaba akamubaho akarande, mu gihe usanga ibangamiye abandi kuko ihabanye n'umurongo mugari bagenderaho. Umuntu arebye iyi nshoza, yakwibaza niba gukunda igitsina ari ibya bamwe hakaba abandi batagikozwa. Mubyukuri, igitsina gikundwa n'abantu bose, baba abagore cyangwa abagabo. Bavuga ko mu biganiro abatuye isi bagirana, usanga igitsina cyihariye hafi 50%, ibibazo by'ubukungu bigakurikiraho, iby'akazi, gutyo... Ibyo bigaterwa n'iki rero: Burya buri muntu wese ngo yumva afite agaciro ntangere, ibyo akabihinyuriza ku mwanya ahabwa n'inshuti n'abagenzi atuyemo kandi akoreramo.Ibyo ni byo bituma abantu bahatanira imyanya mu gihe cy'amatora, ni byo bituma uwo bavuze nabi cyangwa bamuhaye agaciro gake muri rubanda usanga intambara yarose. Ako gaciro rero gahinduka agahebuzo iyo ugahabwa agahawe n'umuntu badahuje igitsina. Ibyo biterwa n'uko abakundana badahuje ibitsina burya, muntekerezo zabo, umwe aba yumva uwo akunda ahuye neza n'ibyiyumvo bye,bityo ari ibishoboka akaba yamumira akaba urugingo rumwe mu ngingo ze(incarnation). Uko gushaka ko uwo ukunda yaba rumwe mu ngingo zigize umubiri wawe kuki birangirira ku gitsina?

Reka ntange igisubizo mu buryo bw'inkuru: tuvuge haramutse hari igitangaza kibaye mu gitondo buri mugabo wese ugiye kunyara agasanga mu pantalo nta kintu, abagore na bo bagasanga mu ngutiya nta rwamugambi, mutekereza ko iyi si yahinduka ite? Nta mugabo wakongera kubaka inkike kuko ntacyo yaba ayubakira ataribuyikikamemo na madamu, abagore nabo ntibakwirirwa bakaraba mu maso kuko uburanga ntacyo bwaba bukibamariye,... muri make ibiriho byose byata agaciro. Niba rero agaciro k'ibiriho gaturuka ku cyo abagabo n'abagore bakenyereyeho iyo niyo mpamvu uwo ukunda wemera neza ko akwemera ari uko aguhaye icy'agaciro mu byo afite; ubwo ni bwo wumva akubereye urugingo mu zindi. Icyo gihe rero wa mukunzi nta kintu aba agifite cy'umwihariko cyangwa ibanga, kuko agaciro yajyaga yiha aba yakakumanyuriyeho . Ni yo mpamvu uzasanga umusore waryamanye n'inkumi nziza ahora abyirata mu bandi kuko azi ko agaciro iyo nkumi ihabwa ari ko na we afite mu bantu. Iyo ni yo mpamvu ituma irari rya bamwe rituma bahora bahinduranya inshuti; uyu munsi iyo aryamanye n'umuturagekazi akabona birakunze, ejo ajya kubaza maîtresse, ejobundi akabaza directrice, gutyo gutyo...Mubyukuri rero, ikibazo cyabonye igisubizo. Ntabwo GUKUNDA IGITSINA ari ingeso, ahubwo biri mu bitugize bituma tuba muri iyi si kandi tukagira icyo tuyimaramo nk'abantu.Aha hari abashobora kuvuga bati ibyo ni byo bati ariko abagikunda bakabaye bafata umuntu umwe. Ibyo byakabaye bigenda bityo, ariko icyabaye ingorabahizi ni uko muntu yahawe umuvumo wo guhora yifuza: uyu munsi uzana umugore ukumva aguhagije ariko ejo wajya ku muhanda ukahasanga abandi kandi na bo ukabasangana agaciro ukeneye kuvungurirwaho (incarnation). Ngicyo igituma ubusambanyi budacika. Guca ubusambanyi byashoboka gusa ari uko abagabo batewemo undi mutima utuma igihe barabutse abagore bafatwa n'iseseme. Ibyo sinzi igihe bizabera igihe cyose ireme ry'ibiriho rizaba rishingiye ku gitsina.

Dukwiriye rero gukora iki? Iyo umuntu arebye imyifatire y'urubyiruko, akumva amaganya y'abakecuru n'abakambwe bagira bati urubyiruko rw'ubu ruratuyobeye, umuntu asanga abanyarwanda twari dukwiriye guhindura imyumvire yacu ku byerekeye igitsina. Turagikunda ariko hagira ukivuga tukavuga ko avuze ibinyembwa,...Igitsina, uretse no kuba ari isoko y'umunezero ntangere hagati y'abashakanye, ni urugingo rufite umwanya ukomeye mu mibereho n'imibanire y'abantu.Abariho bose ni cyo baturutseho, kandi ni na cyo gituma babana muri iyi si ari magirirane. Iyo inzu yaraye iva, umugabo mu rugo abyukira ku gasongero agakoma ubwatsi kugira ngo atuze abe mu nzu itava akomeze kwitwa umugabo. Iyo ingoyi icitse mu kirago umugore abyukira mu rubohero kugira ngo asasire ab'iwe neza yitwe umugore mu nzu: uko kurengera ubugabo cyangwa ubugore bwacu ni ko gutuma tubyara tukarera, tukishibuka imiryango, isi na yo ikabona gutera imbere. Kudaha umwanya wacyo Mais... icyo gitsina ni byo bidutera kugikoresha nabi bityo ingorane zo kubaka ingo zijegajega zikaziraho,kubyara tutabiteganyije, kwandura indwara nka SIDA,... Kwibwira ko abagikunda ari abanyangeso, ibyo ni ukuyoba inzira yo kumenya neza igitsina n'akamaro kidufitiye; guhora tuganya twumijwe n'uko hari abagikunda by'ihabu,ibyo nabyo ni ukugiha agaciro gake. Nimureke twemere ko kiruta ibyaremwe byose. Mbaye ndekeye aho. Amahoro kuri mwese.

Guhuza Igitsina: Itabaza ry'Urukundo Rigomba Guhora Ryaka

Posted: 09 Mar 2011 11:10 PM PST

Inkuru y'umusomyi kuri ino article

Ni byiza ko itabaza hagati y'abakundana/abashakanye rihora ryaka.. gereranya abagore babiri, umwe yiriwe ahinga, cg mu mirimo itanukanye y'urugo, undi yiriwe muri ambiance n'umukunzi we, ubigereranye no gucana itara ukoresheje interrupteur, undi ni nko guz=cana imbabura, umwe afatwaga tinze, undi sinamenya niba hari n'isogonda icamo.. Rero bagabo mumenye gufatiriza imbabura zanyu n'ibikoresho mu kuzifatiriza, ntabwo ari ugusanga aronga ibijumba uti nyabuna vayo, wapi!!! nizera ko ugize uruhare mu kumwihanganira cg ukagira icyo umufashaho mu byo yakoraga nawe gahoro gahoro azagira ubwizu mu kukwakira, ha handi nihagera bise nko gucana interrupteur..
Por Anónimo em HAZA UMUGORE WAWE UYU MUNSI às 6:58

No comments: