Bang Media

AMABANGA Y'ABAGORE N'ABAGABO

AMABANGA Y'ABAGORE

Abagore bakunze guca abagabo inyuma. Ibi ni bimwe mu bikunze kubabaho iyo bagerageza guca abagabo inyuma

-abagore bakunze kubika sms z'urukundo ngo bazongere bazisome
-bitondera buri kantu ni yo mpamvu badakunze gufatwa
-bamenya kwicunga no kutagaragaza ko hari icyo bahuriyeho n'uwo bakundana
-bumva ko niba batahuje igitsina nta guhemuka kurimo
-bakunda vuba ariko birabagora kubangikanya abagabo
-iyo hari uwo bakunze bakora uko bashoboye bakamugusha kandi ntibapfa kurekura
-umugore yihitiramo uwo bazakundana hanze y'urugo atabifashijwemo n'inshuti
-abagore iyo barimo guhuza igitsina n'uwo bashaknye bamenya guhisha cyane ko baba barimo gutekereza ku wundi mugabo
-abagore bakunze gusambana n'abagabo b'inshuti z'urugo
-birabagora kwemera ko baciye umugabo inyuma
-biraborohera kubabarira iyo baciwe inyuma


tags-gusambana,kubaka urugo,urugo ruhire,igitsina,igituba

AMABANGA Y'BAGABO

Abagabo bakunze guca abagore inyuma. Ibi ni bimwe mu bikunze kubabaho iyo bagerageza guca abagore inyuma

-abagabo bazi gutandukanya urukundo n'igitsina
-iyo havutse ibibazo bahitamo kubirangiza vuba aho kubitindaho
-bafite uburyo bwinshi bwo guca abagore inyuma-club z'abagore bambaye ubusa,porono,etc
-bakorera mu matsinda, umugabo ashobora kurangira undi
-ntibatinda ku masentiments
-baganira n'abandi bagabo ibidakomeye
-ntibazi kureshya
-ntibakunda abagore babategeka
-ntibazi kubeshya
-bashaka abakunzi kure y'urugo
-bemera vuba iyo bavumbuwe
-ntibamenya kubabarira

No comments: