Bang Media

IMYITWARIRE IKWIRIYE ABAGORE

Kandi n'abagore n'uko, ndashaka ko bambara imyambaro ikwiriye, bakagira isoni birinda, kandi batirimbisha kuboha umusatsi, cyangwa izahabu, cyangwa imaragarita, cyangwa imyenda y'igiciro kinshi, ahubwo birimbishe imirimo y'ingeso nziza, nk'uko bikwiriye abagore bavuga yuko bubaha Imana.

Umugore yigane ituza, aganduke rwose; kuko nanga ko umugore yigisha cyangwa ngo ategeke umugabo, ahubwo agire ituza; kuko Adamu ari we wabanje kuremwa, nyuma hagakurikira ho Eva. Kandi Adamu si we wayobejwe, ahubwo umugore ni we wayobejwe rwose, ahinduka umunyabicumuro. Nyamara abagore bazakizwa mu ibyara, nibakomeza kwizera, bakagira urukundo no kwera, bakirinda.

I TIMOTEYO 2: 9-15.

IBITEKEREZO:Abagore bafite uburenganzira bwo gukurikirana ubwiza bwo ku mubiri kuko bishimisha abagabo bikanatuma biyubaha, ariko icy'ingenzi abagore bagomba kumenya ni uko bagomba gukurikirana ubwiza bwo mu mutima bubaha abagabo babo kandi bita ku ngo zabo.

No comments: